Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personellerin Görevlerini Uzattı

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personellerin Görevlerini Uzattı

694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığında yapılan yeni yapılanmada 24.11.2017 tarihinde görevleri sona erecek olan personellerin görevleri uzatıldı.

Genelgeye göre halk sağlığı müdürü, halk sağlığı müdür yardımcısı ve şube müdürlerinin görevleri sona ererken, mülga kamu hastaneleri birlikleri genel sekreterlikleri ile birliklere bağlı sağlık tesislerinde görev yapan sözleşmeli personel, yeni görevlendirmeler yapılıncaya kadar mevcut görevlerini İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak yapmaya devam edecektir.

Sağlık Bakanlığı Bu Genelge gereğince görev sürelerinin 25.11.2017 tarihinde sona erecek olan Sözleşmeli personeller için 24.11.2017 tarih ve 57287277 sayılı yazısı ile iş/işlem ve hizmetlerin yürütülmesinde aksaklıklar yaşanmaması için yeni görevlendirmeler yapılıncaya kadar sözleşmeli personellerin görevlerine devam etmelerine karar verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı 24.11.2017 tarih ve 57287277 sayılı yazısı

2017-17 sayılı Genelge şöyledir;

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Müsteşarlık

Sayı: 39608046-929-22085     02.10.2017

Konu: Taşra teşkilatı işleyişi

GENELGE

2017/17

25/08/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının teşkilatı yeniden düzenlenmiştir.

Bu çerçevede; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun merkez ve taşra teşkilatlarının faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve bundan sonraki iş ve işlemlerini, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen yeni statüleri ile yürütmeleri hususunda Bakanlık Makamından 29/09/2017 tarihli ve 5812 sayılı Onay alınmıştır.

Mezkûr Onay çerçevesinde; taşra teşkilatı genelindeki hizmetlerin bütünlüğünün ve uyumunun sağlanması amacıyla Bakanlığımız taşra teşkilatınca yapılacak iş ve işlemler aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilecektir.

1) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 15 inci maddesi çerçevesinde İl Sağlık Müdürü, Başkan, Başkan Yardımcısı ile İlçe Sağlık Müdürü pozisyonlarına sözleşme yapılıncaya kadar mevcut İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü idarecileri (vekâlet, ikinci görev ve görevlendirme dâhil) görevlerine devam edecektir.

2) Mülga kurumlardan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatına ait görevler, İl Sağlık Müdürlüğünce yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülecektir. Halk Sağlığı Müdürlüklerindeki halk sağlığı müdürü, halk sağlığı müdür yardımcısı ve şube müdürlerinin ikinci görev, vekâlet veya görevlendirmeleri sona ermiştir. İlgili pozisyonlarda sözleşme imzalanıncaya kadar mevcut iş ve işlemleri yürütmek üzere İl Sağlık Müdürlüğünce şube müdürü görevlendirmesi yapılabilecektir.

3) Mülga kurumlardan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatına ait görevler, İl Sağlık Müdürlüğünce yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülecektir. Ancak 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 15 inci maddesi uyarınca mülga kamu hastaneleri birlikleri genel sekreterlikleri ile birliklere bağlı sağlık tesislerinde görev yapan sözleşmeli personel, yeni görevlendirmeler yapılıncaya kadar mevcut görevlerini İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak yapmaya devam edecektir.

4) Mülga kurumlarca taşra teşkilatlarına yapılan atama işlemleri ile il içerisindeki personel hareketleri İl Sağlık Müdürlüğünce sonuçlandırılacaktır.

5) Mülga Halk Sağlığı Müdürlüğü birimleri ile E2 ve E3 Rollerindeki Entegre Hastaneler ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine ait kayıtlı tüm taşınır ve taşınmazlar, sağlık tesislerinin uhdesinde bulunanlar hariç olmak üzere 29/09/2017 tarihi itibariyle İl Sağlık Müdürlüğüne devredilmiş olup bu hususa ilişkin her türlü teslim-tesellüm işlemleri görevi sona eren Halk Sağlığı Müdürü/Genel Sekreter ile İl Sağlık Müdürü arasında yapılacaktır. Bu aşamadan sonraki işlemler, Taşınır Mal Yönetmeliğinin, idare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile icmal cetveli başlığı altında düzenlenen 35 inci maddesi kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığınca yapılacaktır.

6) 06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması, 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ve 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ilişkin ödenekler Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından, diğer genel bütçe ve döner sermaye ödenekleri ise Strateji Geliştirme 3aşkanlığı tarafından gönderilecektir. Döner sermaye ile “bütçe iş ve işlemlerine ilişkin esaslar Bakanlığımızca ayrıca duyurulacaktır.

7) İl Özel İdarelerine aktarılıp bekleyen ödenekler, aktarılma amacına uygun olarak 29.09.2017 tarihi itibariyle İl Sağlık Müdürlüğünün kararı doğrultusunda kullanılacaktır.

8) Mülga Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri ile Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından başlanmış olup yürümekte olan ihale iş ve işlemleri bulunduğu aşamadan itibaren İl Sağlık Müdürlüğünce devam ettirilecektir. İl Sağlık Müdürü bu iş ve işlemlere yönelik yetkisini genel sekreter dahil olmak üzere ilgili mevzuatına uygun olarak devredebilir.

9) Mülga kurumların taşra teşkilatlarından İl Sağlık Müdürlüğüne devir olan Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) ve Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) kullanıcılarının yetkileri iptal edilmiş olup ildeki sağlık tesislerindeki kullanıcıların yetkilerinde bir değişiklik yapılmamıştır. Yeni yetkilendirmeler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

10) Mülga kurumların taşra teşkilatındaki tüm personelinin nakil işlemleri Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından ÇKYS üzerinden gerçekleştirilmiştir. İl Sağlık Müdürlükleri mevcut durum itibari ile “Atama” ana menüsü altındaki “Raporlar\Standart Çalışan Raporları/ Çalışan Personel Listesi” ekranından toplu personel listelerini alacaklardır.

Ayrıca kişi bazlı olarak ilgili ekranlardan personelin son durumu hakkında gerekli bilgiler alınabilecektir. Personel hareketleri ile ilgili tespit edilen sorunlar “www.yazilimdestek.saglik.gov.tr” adresinde bulunan web uygulaması aracılığı ile ÇKYS kullanıcıları tarafından Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

11) EBYS’deki belge işleyişi; yapılandırma süreci tamamlanıncaya kadar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde sağlanacaktır;

a) Mülga kurumların taşra teşkilatlan, İl Sağlık Müdürlüğüne devir olduğundan gelen ve giden belge işleyişi İl Sağlık Müdürlüğü evrak birimi tarafından yapılacaktır. İhtiyaç halinde, hizmet birimlerinin mekânsal durumlarına bağlı olarak, mülga kurumların devir olan Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü hizmet binalarında, İl Sağlık Müdürlüğü adına gelen belge kabul ve kayıt işlemi yapılabilecektir. EBYS’de, İl Sağlık Müdürlüğü adına gelen belge kayıt yetkisi, İl Sağlık Müdürlüğü EBYS sorumlusunca tanımlanacaktır.

b) Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterliklerindeki ve Halk Sağlığı Müdürlüklerindeki EBYS kullanıcıları İl Sağlık Müdürlüğüne devredilmiş olup EBYS’deki hiyerarşik akış, İl Sağlık Müdürlüğü hiyerarşisinde en üst amir İl Sağlık Müdürü olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. EBYS ile ilgili tespit edilen sorunlar “www.yazilimdestek.saglik.gov.tr” adresinde bulunan web uygulaması aracılığı ile EBYS il sorumluları tarafından Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

c) İl Sağlık Müdürlüğündeki yapılandırma sürecinin tamamlanmasına müteakip İl Sağlık Müdürlüğü EBYS sorumlusunca, en üst amir İl Sağlık Müdürü olacak şekilde EBYS’ deki hiyerarşi yeniden düzenlenecektir.

12) Taşra teşkilatının yeniden yapılandırılması ilişkin uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesine yönelik olarak teskilatdestek@saglik.gov.tr mail adresi ve 0312 585 21 65 numaralı telefondan bilgi alınabilecektir.

Gereğini önemle rica ederim.

 

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ

Bakan a.

Müsteşar

 

DAĞITIM

A Planı

 

 

 

(Visited 347 times, 1 visits today)