Atatürk Üniversitesi Geleneksel Tıp Uygulama Merkezi İletişim Bilgileri

 Atatürk Üniversitesi Geleneksel Tıp Uygulama Merkezi İletişim Bilgileri. Atatürk Üniversitesi Geleneksel Tıp Uygulama Merkezi Akupunktur ve Hipnoz uygulamaları için aşağıda mevcut iletişim bilgileri, adres ve telefon bilgilerinden merkeze ulaşabilirsiniz.

Atatürk Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi 22/01/2015 tarihli Makam onayı ile kurulmuştur.

Uygulama İzni Verilen Alanlar:
1- Akupunktur
2- Hipnoz

Uygulayıcılar
1-Prof.Dr. Hüsnü KÜRŞAD
2- Doç.Dr. Yasemin ÇAYIR
3- Yrd. Doç. Dr. Kenan TAŞTAN

İletişim Bilgileri:
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 25240, Yakutiye / ERZURUM
Telefon: 442 344 8748 

Web adresi: https://atauni.edu.tr/akupunktur-ve-tamamlayici-tip-yontemleri-uygulama-ve-arastirma-merkezi

Yönetmelik

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI
TIP YÖNTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Atatürk Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ATYAM): Atatürk Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5  (1) Merkezin amacı; modern tıp uygulamalarına yardımcıçeşitli tamamlayıcı tıp yöntemlerinin, özellikle de akupunktur uygulamalarının her türlü teşhis, tedavi ve korunma amaçlı kullanımının, etkilerinin ve etki mekanizmalarının belirlenmesi ile ilgili bilimsel, teknik, teknolojik, ekonomik, tıbbi, hukuki ve diğer her türlü alanda araştırma, uygulama, takip, eğitim ve tanıtım yapmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6  (1) Merkezin faaliyet alanlarışunlardır:
a) Akupunktur ve diğer tamamlayıcı tıp yöntemlerini çeşitli kullanım alanları açısından hasta ya da sağlıklı bireylere korunma, teşhis ve tedavi amacıyla uygulamak,
b) Akupunktur ve diğer tamamlayıcı tıp yöntemlerinin etkilerini, etki mekanizmalarını, optimal etki sürelerini ve diğer yönlerini ortaya koymak için bilimsel araştırmalar planlamak ve uygulamak, yurtiçi ve yurtdışı araştırma projelerine katkıda bulunmak,
c) Çalışmalarını ve araştırmalarını yürütürken, gerektiğinde tıbbi laboratuar, görüntüleme yöntemleri, bilgi işlem, basımevi, ulaşım, atölyeler, toplantı salonları gibi Üniversitenin mevcut imkanlarından yararlanmak,
ç) Akupunktur ve diğer tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hekimler ve halk arasında doğru bir şekilde ve yeterince bilinmesini sağlamak için, gerek hekimlere gerekse topluma yönelik bilgilendirme toplantıları, seminerler düzenlemek,
d) Akupunktur ve diğer tamamlayıcı tıp yöntemlerinin kullanımı ve bu yöntemlerle ilgili bilimsel çalışmalar için gereken teçhizat ve malzemelerin teminine çalışmak, desteklemek ve destek almak,
e) Merkezin çalışmalarında etkinliği artırmak için ulusal ve uluslar arası bilimsel,   kültürel ve teknolojik çalışmalara katılmak; eğitim programları, kurslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri programlar düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak; konusuyla ilgili alanlarda yarışmalar düzenlemek,
f) Çağdaş teknolojik imkanlardan yararlanarak; konusuyla ilgili ulusal ve uluslar arası kişi ve kuruluşlarla yazışmalar ve görüşmeler yapmak, konusuna giren alanlarda her türlü yazılı, basılı, görsel ve işitsel belge ve eserlerden oluşan arşiv, kitaplık dökümantasyon ve enformasyon birimlerini oluşturmak,
g) Merkezin ürettiği her türlü bilimsel ve teknik verileri, buluşları, yenilikleri, üretim, araştırma ve benzeri faaliyetleri ve önerileri bilimsel rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, fotoğraf, slayt, multimedya ürünü ve benzeri eserler şeklinde yayınlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7  (1) Merkezin yönetim organlarışunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8  (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasında Rektör tarafından üç yıl için seçilerek görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür tarafından, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı; Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder ve Müdür tarafından verilen görevleri yapar. Müdür yardımcısının da bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak bırakılır. Görevden ayrılma ve vekalet altı ayı aşamaz.
Müdürün görevleri
MADDE 9  (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,
c) Merkez bölüm ve gruplarının yöneticilerini seçmek için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak; bölüm ve grup çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
ç) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin çalışmalarını düzenlemek ve düzenli olarak çalışmalarını sağlamak, bu çalışmaları desteklemek,
d) Merkezin bütçe teklifini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını takiben Rektörün onayına sunmak; onaylanan bütçeyi ve çalışma programlarını uygulamak,
e) Merkezin tüm çalışmalarını düzenlemek, plan, proje, program ve çalışma raporlarını hazırlamak ve çalışma programlarının yürütülmesini sağlamak,
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak,
g) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10  (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektörce görevlendirilen en az üç en çok beş kişi ile Müdür ve Müdür Yardımcısından oluşur.
(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılma ve vekalet altı aylık süreyi aşamaz. Süresi bitmeden ayrılanlar veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.
(3) Yönetim Kurulu; Müdürün, Müdür bulunmadığı zamanlarda ise Müdür Yardımcısının başkanlığında salt çoğunlukla toplanır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11  (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri yönetimi ve çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak, çalışma düzenini belirlemek, plan ve proje ve çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak,
b) İşbirliği esaslarını belirlemek,
c) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, patent gibi haklara ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek, ürünlerin hizmet ve ücretini belirlemek,
ç) Önerilecek bölüm ve grupları teşkil edip, bunların çalışma esaslarını belirlemek, Müdürün önereceği Danışma Kurulu üyeleri ile bilimsel danışmanların seçimi konusunda karar almak,
d) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak,
e) Müdürlükçe hazırlanacak yılsonu faaliyet raporunu görüşerek Müdür aracılığı ile Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 12  (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayıüzerine Rektör tarafından Üniversite içinden veya dışından bir yıl için görevlendirilen en az üç kişiden oluşur. Danışma Kurulu, yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda politika belirlenmesine katkıda bulunmaktır. Süresi dolan Danışma Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13  (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 14  (1) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, ekipman, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18  (1) Bu Yönetmelik hükümleri Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
(Visited 177 times, 1 visits today)