×

Gazi Üniversitesi Geleneksel Tıp Uygulama Merkezi İletişim Bilgileri

Gazi Üniversitesi Geleneksel Tıp Uygulama Merkezi İletişim Bilgileri

Gazi Üniversitesi Geleneksel Tıp Uygulama Merkezi İletişim Bilgileri.

Gazi Üniversitesi GETAT Uygulama Merkezi

Güncelleme Tarihi: 28/06/2017
Gazi Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi 16/06/2015 tarihli Makam onayı ile kurulmuştur.Uygulama İzni Verilen Alanlar:
1- AkupunkturUygulayıcılar
1- Prof.Dr. Banu ÇAYCI SİVRİ
2- Dr. Setenay MİTİletişim Bilgileri: 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çayyolu Semt Polikliniği Çayyolu/ANKARA
Telefon: 0312 202 54 60

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışmaşekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
 2. b) Merkez (GÜATAM): Gazi Üniversitesi Akupunktur ve TamamlayıcıTıp Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 3. c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör:  Gazi Üniversitesi Rektörünü,

 1. d) Üniversite: Gazi Üniversitesini,
 2. e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5  (1) Merkezin amacı; modern tıp uygulamalarına yardımcı çeşitli tamamlayıcı tıp yöntemlerinin, her türlü teşhis, tedavi ve korunma amaçlı kullanımının, etkilerinin ve etki mekanizmalarının belirlenmesi ile ilgili bilimsel, teknik, teknolojik, ekonomik, tıbbi, hukuki ve diğer her türlü alanda araştırma, uygulama, takip, eğitim ve tanıtım yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6  (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. a) Akupunktur, fitoterapi, biyoenerji, ozonterapi, hirudoterapi, nöralterapi, manuel terapi, hipnoterapi, rekleksoloji, kupa terapi, hacamat gibi kırk beşten fazla tamamlayıcıtıp yöntemlerinin etkilerini, etki mekanizmalarını, optimal etki sürelerini ve diğer yönlerini ortaya koymak için bilimsel araştırmalar planlamak ve uygulamak, yurt içi ve yurt dışıaraştırma projelerine katkıda bulunmak.
 2. b) Akupunkturla ilgili poliklinikler açarak hasta tedavi etmek, Sağlık Bakanlığıile işbirliği halinde hekimlere ve diğer sağlık personeline ücretli olarak akupunktur eğitim kursları aç
 3. c) Doğal ve sentetik kaynaklıher türlüfarmasötik, kozmetik ve diğer endüstriyel hammadde ve ürünlerin geliştirilmesi, formülasyonu, kalite kontrolleri, biyolojik, farmakolojik, toksikolojik ve klinik değerlendirmeleri ile biyo yararlanım ve biyo eşdeğerlilik çalışma ve araştırmalarını yapmak ve yaptı

ç) Tıbbi ve aromatik bitkiler yanında doğal ve sentetik kaynaklı her türlü ilaçların, kozmetiklerin biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, teknolojik, biyoteknolojik ve endüstriyel açılardan incelenmesini sağlamak amacı ile gerekli laboratuvar ve üretim tesislerini kurmak.

 1. d) Ülkemizde mevcut flora zenginliği ile biyolojik çeşitliliğinin envanterinin çıkartılması, korunmasıve ekonomiye kazandırılmasıkonularında bilimsel araştırmalar yapmak, biyolojik çevrenin korunması bilincinin ülkemizde yerleşmesine katkıda bulunmak.
 2. e) Endüstriyel potansiyele sahip tıbbi ve aromatik bitkiler ve diğer ürünlerin üretimi ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptı
 3. f) İlaç, kozmetik, uçucu yağ, gıda, boya, koku ve tat endüstrileri ile kimya sektörünün gereksinimi olan doğal, sentetik ya da yarısentetik hammadde, ara madde ve ürünlerin üretiminde dışülkelere bağımlılığı en aza indirecekçalışmalar yapmak, bilimsel önerilerde bulunmak, danışmanlık yapmak.
 4. g) Anadolu halk hekimliği uygulamalarının öğrenilmesi ve Anadolu halk hekimliği uygulamalarının incelenmesini sağlamak, olağanüstüve sıradan kabiliyetleri dolaysıyla tedavi uygulayan kişilerin gerçekten tedavi etmeye yönelik böyle bir özellikleri var mı? Bu gibi konularda gerekli araştırma laboratuvarlarıkurarak Sağlık Bakanlığına bilgi vermek.

ğ) Çalışmalarını ve araştırmalarını yürütürken, gerektiğinde tıbbi laboratuvar, görüntüleme yöntemleri, bilgi işlem, basımevi, ulaşım, atölyeler, toplantı salonları gibi Üniversitenin mevcut imkânlarından yararlanmak.

 1. h) Tamamlayıcıtıp yöntemlerinin hekimler ve halk arasında doğru bir şekilde ve yeterince bilinmesini sağlamak için, gerek hekimlere gerekse topluma yönelik bilgilendirme toplantıları, seminerler, kurslar düzenlemek, projeler yürü

ı) Tamamlayıcı tıp yöntemlerinin kullanımı ve bu yöntemlerle ilgili bilimsel çalışmalar için gereken teçhizat ve malzemelerin teminine çalışmak, desteklemek ve destek almak, bunları bir çatı altında toplayarak araştırmacıların hizmetine sunmak.

 1. i) Merkezin çalışmalarında etkinliği artırmak için ulusal ve uluslararasıbilimsel,   kültürel ve teknolojik çalışmalara katılmak; eğitim programları, kurslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri programlar düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak.
 2. j) Çağdaşteknolojik imkânlardan yararlanarak; konusuyla ilgili ulusal ve uluslararasıkişi ve kuruluşlarla yazışmalar ve görüşmeler yapmak, konusuna giren alanlarda her türlü yazılı, basılı, görsel ve işitsel belge ve eserlerden oluşan arşiv, kitaplık dokümantasyon ve enformasyon birimlerini oluş
 3. k) Merkezin ürettiği her türlübilimsel ve teknik verileri, buluşları, yenilikleri, üretim, araştırma ve benzeri faaliyetleri ve önerileri bilimsel rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, fotoğraf, slayt, multimedyaürünüve benzeri eserler şeklinde yayı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7  (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. a) Müdü
 2. b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8  (1) Müdür, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için seçilerek görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür tarafından, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarakönerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı; Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder ve Müdür tarafından verilen görevleri yapar. Görevden ayrılma ve vekâlet altı ayı aşamaz. Müdürün görev süresinin dolmasıveya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9  (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezi amaçlarıdoğrultusunda yönetmek ve temsil etmek.
 2. b) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasınısağ
 3. c) Merkez bölüm ve gruplarının yöneticilerini seçmek için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak; bölüm ve grupçalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu sağ

ç) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin çalışmalarını düzenlemek ve düzenli olarak çalışmalarını sağlamak, buçalışmaları desteklemek.

 1. d) Merkeze bağlıolmak koşuluyla farklıyerlerde tamamlayıcı tıp araştırma ve uygulama merkezi birimlerinin açılması ve çalışmalarını yürü
 2. e) Merkezin bütçe teklifini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayınıtakiben Rektörün onayına sunmak; onaylanan bütçeyi ve çalışma programlarını
 3. f) Merkezin tüm çalışmalarınıdüzenlemek, plan, proje, program ve çalışma raporlarınıhazırlamak ve çalışma programlarının yürütülmesini sağ
 4. g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

ğ) İlgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10  (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile birlikte Müdürün önerisi üzerine GaziÜniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektörce görevlendirilen beş kişiden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılma ve vekâlet altı aylık süreyi aşamaz. Süresi bitmeden ayrılanlar veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

(3) Yönetim Kurulu; Müdürün, Müdür bulunmadığı zamanlarda ise Müdür Yardımcısının başkanlığında saltçoğunlukla toplanır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11  (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezin faaliyetleri, yönetimi ve çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak, çalışma düzenini belirlemek, plan, proje ve çalışma programlarınıgörüşüp karara bağ
 2. b) Merkezin çalışmalarıile ilgili işbirliği esaslarını
 3. c) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, patent gibi haklara ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek, ürünlerin hizmet ve ücretini belirlemek.

ç) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak.

 1. d) Müdürlükçe hazırlanacak yılsonu faaliyet raporunu görüşerek Müdür aracılığıile Rektörlüğe sunulmasınısağ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez araştırma ve uygulama birimi

MADDE 12  (1) Merkeze bağlı araştırma ve uygulama birimleri açılması Yönetim Kurulunda görüşülür ve karara bağlanır.

(2) Merkeze bağlı birim veya birimler açılmasına karar verildiğinde birim müdürü Yönetim Kurulunun görüşüalınarak Müdür tarafından Rektörlüğe teklif edilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde birim müdürünün de görevi kendiliğinden sona erer.

Personel ihtiyacı

MADDE 13  (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14  (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Rektör Yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

(Visited 289 times, 1 visits today)