Osmaniye Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi Tanıtım Yaptı

Osmaniye Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi Tanıtım Yaptı

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDEN HASTA AİLELERİNE TANITIM

        Osmaniye Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz  tarafından tedavisi ve takibi yapılan hastaların ailelerine yönelik tanıtım toplantısı düzenlendi.
Düzenlenen tanıtım toplantısında merkezimiz Sorumlusu Uzm.Dr.Şemsi Soner Özdemir  tarafından TRSM amacı, yapılan faaliyetler, merkezin faaliyetleri, hastalara olumlu etkisi gibi konularda 38 kişiden oluşan gruba bilgi verilmiştir.
Bu çalışmada emeği geçen merkezimiz Sorumlusu ve personellerini tebrik ederiz.
Merkeze kabul edilme
Kısa süre önce hastaneden taburcu olmuş veya hastaneye yatırılma riski olan ve psikoz
veya diğer ağır ruhsal bozukluklar nedeniyle tedavi ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyan ya
da ağır bir ruhsal bozukluk nedeniyle işlevselliği ciddi düzeyde azalmış bireyler tedavi
amacıyla TRSM tarafından kabul edilebilir. Hastaneye sık yatış geçmişi ve sık yatış eğilimi
olan bireyler önceliklidir.
Ağır ruhsal bozukluklar bilişsel, yönetsel ve sosyal beceri alanlarındaki yıkıcı etkisi
nedeniyle yeti yitimi ile giden şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ve duygudurum
bozuklukları gibi kronik ruhsal bozukluklar olarak tanımlanmaktadır.
 Merkezlerin amaç ve hedefleri
TRSM’ler aşağıda yer verilen farklı ve önemli işlevleri gerekli durumlarda yerine getirirler;
Ağır ruh sağlığı sorunları bulunan bireylere; hastaneye yatırılmalarını önlemek, yeti
yitimini asgari seviyeye çekmek ve işlev iyileşmesi sağlamak amacıyla biyolojik ve
psikososyal* müdahaleler sunulması,
Ağır ruh sağlığı sorunu bulunan yakınlarına bakan aileler için odaklı destek ve
psikoeğitim,
Sosyal işlevin istikrarlı hale getirilmesi ve bireyin toplum hayatı içerisinde geçirdiği
sürenin artırılması,
Birinci basamak sağlık kurumlarıyla ve hastane birimleriyle yakın işbirliği,
Bireylere ve ailelerine yönelik desteğin azamiye çıkarılması amacıyla diğer kurumlarla
ve toplum hizmeti veren kuruluşlarla koordinasyon (belediye, Aile Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü, İŞKUR, vakıflar, sivil toplum kuruluşları…),
Toplumda ruhsal hastalıklarla ilgili damgalama eğiliminin azaltılmasına katkıda
bulunulması.Psikososyal müdahaleler, sosyal faktörler ile bireyin davranışları ve psikososyal hâli
arasındaki karşılıklı ilişki yoluyla sağlık üzerinde etki doğuran müdahaleler olarak
tanımlanmaktadır. Psikososyal müdahaleler arasında psikoeğitim ya da bilişsel beceri eğitimi
gibi psikolojik tedaviler veya sosyal izolasyonu azaltmaya dönük destekli barınma ya da grup
programları gibi sosyal müdahaleler sayılabilir.
Yukarıda değinilen bu işlevler TRSM’ler tarafından hizmet verdikleri toplumun yerel
ihtiyaçlarını gözetecek biçimde ve yerel kaynakları, talepleri ve çevresel faktörleri dikkate
alarak yerine getirilmelidir.
Yapıları ne olursa olsun, TRSM’lerin bu işlevleri yerine getirirken, aşağıdaki ortak
amaçlara ulaşmaları hedeflenmektedir:
Ruh sağlığı sorunları bulunan bireylerin durumlarını, işlevlerini ve iyilik hallerini
geliştirmek,
Ruh sağlığı sorunu bulunan yakınları ile birlikte yaşayan ailelerin destek verme
kapasitelerini artırmak,

Ruh sağlığı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi için işbirliği ve ikincil
konsültasyon yoluyla birinci basamak sağlık çalışanlarının kapasitelerini
güçlendirmek (kriz yönetimi ve destek gibi alanlarda).
TRSM’ lerden bu amaçlara ulaşmak için yerine getirmeleri beklenen başka işlev ve
hizmetler de bulunmaktadır. Bunlara gelecek bölümlerde değinilecektir.

(Visited 94 times, 1 visits today)