Geleneksel Tıp ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Konusunda Sağlık Bakanlığının Yazısı

Geleneksel Tıp ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Konusunda Sağlık Bakanlığının Yazısı.Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Genel Yazı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 77979112/
Konu : Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulamaları Yönetmeliği

Bilindiği üzere “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” 27 Ekim 2014
tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Mezkûr Yönetmelik’in
uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür.
1) “Uygulama Merkezi”, eğitim ve araştırma hastanesi, tıp fakültesi veya diş hekimliği
fakültesinin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri bünyesinde kurulabilmektedir.
Uygulama merkezleri sadece yetkilendirildiği Yönetmelik’te belirlenen uygulamaları
yapabilecektir. Uygulama merkezleri Valilikler aracılığıyla bir dilekçe ile başvurulması ve
açık olarak talep edilmesi durumunda eğitim verme yetkisi talebinde de bulunabilecektir.
Sertifikalı eğitim verme talebi ile ilgili başvurularda iş ve işlemler 04 Şubat 2014 tarihli ve
28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı
Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir.
2) Kamu sağlık kuruluşları ( belediyelere ve il özel idarelerine bağlı sağlık kuruluşları dahil) ile
27 Mart 2013 tarihli ve 24708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler
Yönetmeliği hükümlerine göre ruhsatlandırılmış özel hastaneler ve 15 Şubat 2008 sayılı ve
26788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırılmış A, B ve C tipi tıp
merkezleri, poliklinik ve muayenehaneler; gerekli şartları sağlamaları durumunda “Ünite”
kurabilecektir.
3) Bakanlıkça izin verilen uygulama merkezi veya üniteler, mezkur Yönetmelik’in Ek-3 ünde yer
alan uygulamaları Bakanlıktan izin almak kaydıyla yapabilecektir. Uygulama merkezi veya
ünitelerin, Ek-3’te yer alan her yeni uygulama için Bakanlıktan ayrı ayrı izin almaları
zorunludur. Ünitelerde, Ek-3’te sayılı listede, ünitelerde yapılabileceği belirtilen
uygulamalardan başka işlem yapılamaz. Uygulama merkezleri ise, Ek-3’te sayılı listede
üniteler ve uygulama merkezleri tarafından yapılabileceği belirtilen uygulamaların tümünü
yapabilecektir.
Uygulamalar Yönetmelik’e göre, Bakanlıkça yetkilendirilmiş ünite ile uygulama
merkezlerinde ve ilgili alanda “uygulama sertifikası” bulunan tabip ve sadece diş hekimliği
alanında olmak üzere diş tabibi tarafından yapılabilecektir. Uygulama merkezleri ve üniteler
Bakanlıkça tescil edilmiş sertifikaya sahip tabip veya yetkili olduğu alanlarda diş tabibinin
sorumluluğunda faaliyet gösterebilecektir. Ancak başvuru sırasında uygulamaya yetkili
sertifika sahibi tabip veya diş tabibi bulunmayan sağlık kuruluşlarına uygulamalar ile ilgili
izin verilmeyecektir. Başvuru sırasında uygulamaya yetkili sertifika sahibi tabip veya diş
tabibi bulunmayan sağlık kuruluşlarının başvuruları İl Sağlık Müdürlüğünce reddedilecektir.
Uygulama merkezi veya ünite açmak isteyen kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek
kişilere ait sağlık kuruluşları mezkur Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1’deki belgelerle birlikte
İl Sağlık Müdürlüğüne başvuracaktır.
4) Başvuru üzerine; İl Sağlık Müdürlüğü yerinde inceleme yaparak proje inceleme raporu ve
müşterek teknik rapor tanzim edecektir. Ek-1’de belirtilen başvuru belgelerinin birer sureti
onaylanarak üst yazı ile veya EBYS’ye geçmiş illerde EBYS üzerinden Bakanlığımıza
gönderilecektir. Belgelerin aslı İl Sağlık Müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.
5) Başvuru yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kuruluşlarının
başvuru dilekçelerinde “Uygulama merkezi açma, ünite açma veya sertifikalı eğitim verme
yetkisi” talepleri açık şekilde belirtilecektir. Dilekçede talep edilmeyen bir yetki için herhangi
bir işlem tesis edilmeyecektir.
6) Uygulama merkezi veya ünite, ilgili alanda sertifikası bulunan tabip veya diş tabibi
sorumluluğunda faaliyet gösterebileceğinden; Bakanlıkça tescil edilmiş sertifikanın içeriği
önemlidir. Hâlihazırda Bakanlıkça onaylanmış sadece “Akupunktur Tedavisi Uygulama
Sertifikaları” bulunmaktadır. Diğer uygulamalar ile ilgili eğitim alan ve standartları ile ilgili
çalışmalar devam etmekte olup eğitim alan ve standartları çalışması tamamlanan her uygulama
ile ilgili standartlar Bakanlığımızca ayrıca duyurulacaktır. Standardı yayımlanmamış hiçbir
uygulama için faaliyet izni verilmeyecek ve sorumlu tabibin sertifikasında Bakanlıkça tescil
edilmiş uygulama alanı haricinde bir alanda uygulama yetkisi verilmeyecektir.
7) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde, tesiste konaklayan ve sadece
akut tedavisi tamamlanmış kişilere uygulanmak kaydıyla Bakanlıkça uygun görülen
uygulamalara yönelik birim, planlama kapsamında kurulabilir. Konaklama tesisinin
bulunduğu ildeki özel hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmelik kapsamındaki özel sağlık kuruluşları tarafından kendi kadro ve
kapasitesinin kullanılması kaydıyla planlamadan istisna olarak konaklama tesislerinde birim
olarak açılabilir. Bu birim başvuruları özel sağlık kuruluşunun mesul müdürünce İl Sağlık
Müdürlüğüne yapılır ve birimin faaliyetlerinden bağlı olduğu özel sağlık kuruluşu sorumludur.
8) İl Sağlık Müdürlüklerinde, ekte gönderilen formlar kullanılacaktır.
9) “Uygulama merkezi açma, ünite açma veya sertifikalı eğitim verme yetkisi” taleplerinin
tamamı Valilik tarafından, değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilecektir.
10) Valilik aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilen başvurular; bilim komisyonuna sunulacaktır.
Bakanlıkça izin verilen Uygulama merkezi veya ünite açma başvuruları, Bakanlıkça yapılacak
bildirim üzerine sağlık kuruluşunun faaliyet izin belgesine veya ruhsatına yapabileceği
uygulamalar işlenecektir. Her bir uygulama için ayrı ayrı başvurulabileceği gibi birden fazla
uygulama için eğer şartlar mevcut ise tek bir başvuru da yapabilecektir. Özel Hastane Faaliyet
İzin Belgesi II- Müdürlükçe düzenlenecek bölüm “Hastane Bünyesinde Ruhsatlandırılan
Diğer Tıbbi Birim ve Merkezler” kısmına İl sağlık müdürlüğü tarafından işlenecektir. Tıp
Merkezi, Poliklinik ve Muayenehanelerin ise faaliyet izin belgesine işlenecektir. Bakanlıkça
izin verildikten sonra kamu tüzel kişilerine ait ruhsata işlenmesi işlemi Bakanlığımızca yerine
getirilecek olup İl Sağlık Müdürlüklerince herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
11) Sağlık kuruluşunun yetki aldığı bir uygulama ile ilgili yetkisini kaybetmesi veya uygulamanın
yapılmasından vazgeçilmesi veya uygulama merkezi/ünitenin kapatılması gibi bir durumlarda
İl Sağlık Müdürlüğüne mesul müdür veya kuruluş yetkilisi tarafından 5 iş günü içerisinde
bildirim yapılması gerekmektedir. Bildirim üzerine İl sağlık müdürlüğünce özel sağlık
kuruluşlarının faaliyet izin belgesin veya ruhsatından çıkarılması, kamu kuruluşları için ise
Bakanlığa üst yazı ile bildirilmesi gerekir.
12) Ünite ve uygulama merkezinde, yapılan tüm uygulamalar ile ilgili olarak hastalara ait hasta
dosyası hazırlanır. Yapılan uygulamalara bağlı olarak hastalarda ortaya çıkan her türlü
istenmeyen etki, her ay düzenli olarak İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir ve bu bilgiler
Bakanlığa gönderilir. Uygulamalar için 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği’ne uygun “Bilgilendirme ve Rıza Formu” hazırlanır ve
uygulama yapılacak tüm hastalardan rıza alınır.
13) Mezkur Yönetmelik kapsamındaki sertifikalı eğitimler, 4/2/2014 tarihli ve 28903
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği
kapsamında, Bakanlıkça eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş merkezler tarafından
verilir.
a) Sertifikalı eğitim vermek isteyen uygulama merkezleri; eğitim alan ve standardı
tamamlanmış olan uygulama ile ilgili bir dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla
başvuru yapacaktır. Bu başvuru üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir ön
inceleme ekibi kurulacak ve daha sonra genel müdürlükçe standardı yayımlanacak
alanlar için oluşturulacak ve www.sb.gov.tr/getat sitesinde yayımlanacak olan ön
inceleme formu ile Bakanlıkça belirlenen standartlara uygunluğu açısından merkez
değerlendirilecek ve ön inceleme raporu hazırlanarak diğer evraklar ile birlikte
Bakanlığa gönderilecektir. Başvuru Bakanlıkça değerlendirilecek ve İl Sağlık
Müdürlüğüne Bakanlıkça başvurunun uygun olduğuna dair yapılacak bildirim üzerine
İl sağlık müdürlüğü tarafından “Sertifikalı Eğitimi Programı Yetki Belgesi”
düzenlenecektir. Bakanlıkça eğitim verme yetkisi verilen kurumlar, daha sonra başka
uygulamalar için yetki istendiğinde sadece uygulama yapılacak alana ait şartlar
değerlendirilecek ve tekrar değerlendirilmek üzere başvuru Bakanlığa gönderilecektir.
b) Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamındaki tescil iş ve işlemleri, Bakanlığımızın
05/03/2015 tarihinde “Kurumsal Duyurular” sayfasında ve Genel Müdürlüğümüzün
www.sb.gov.tr/shgm internet sayfasında yer alan duyurudaki esas ve usullere göre
yürütülecektir.
14) Ünite ve uygulama merkezleri; şikâyet, soruşturma veya Bakanlıkça yapılacak olağandışı
denetimler hariç olmak üzere, Müdürlükçe en az birer dahili ve cerrahi branşlardan uzman
tabibin yer aldığı en az 3 kişilik bir ekip tarafından yılda en az bir defa denetlenecektir.
Denetim, Ek-5’te yer alan denetim formu kullanılarak yapılacaktır. İki nüsha olarak
düzenlenecek formun bir nüshası denetlenen ünite veya uygulama merkezinin bulunduğu
kurum veya kuruluşta muhafaza edilmek üzere bırakılacaktır.
15) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’nde hüküm bulunmayan hallerde
ilgili diğer Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Doğan ÜNAL
Bakan a.
Genel Müdür V.

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C.
………………………….VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TARİH
BELGE NO:
MUAYENEHANE ……………………………. ÜNİTESİ YETKİ BELGESİ
TABİBİN:
ADI ve SOYADI:
UNVANI:
TC KİMLİK NO:
GÖREVİ:
SERTİFİKA:
SERTİFİKA TARİH/NO:
BABA ADI:
DOĞUM YERİ:
DOĞUM TARİHİ:
Mezun Olduğu Okul/Fakülte:
Mezuniyet tarihi:
Diploma No:
Uzmanlık Diploma No:
GÖREV YAPACAĞI MUAYENEHANENİN
Adresi:
Çalışma Saatleri:
Yukarıda açık adı ve adresi yazılı olan hekime ait belirtilen adresteki Muayenehanesinde
…………………….Ünitesi için faaliyet göstermesi İl Sağlık Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.

Onaylayan
Adı-Soyadı
Unvanı ve Mühür

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C.
………………………….VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TARİH
BELGE NO:
TIP MERKEZİ/ÖZEL HASTANE ÜNİTE YETKİ BELGESİ
KURUMUN :
ADI:
BAĞLI BULUNDUĞU KURUM-BİRİM:
ADRESİ:
ÇALIŞMA SAATLERİ:
UYGULAMA İZNİ VERİLEN ALANLAR:
UYGULAMA İZNİ VERİLEN TABİPLER:
NO ADI ve SOYADI UNVANI TC KİMLİK NO SERTİFİKA SERTİFİKA
TARİH VE NO
1
2
3
Yukarıda açık adı ve adresi yazılı olan Tıp Merkezi/Özel Hastane ye belirtilen adreste
…………….Ünitesi olarak faaliyet göstermesi İl Sağlık Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.

Onaylayan
Adı-Soyadı
Unvanı ve Mühür

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C.
………………………….VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TARİH
BELGE NO:
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI MERKEZİ YETKİ BELGESİ
KURUMUN :
ADI:
BAĞLI BULUNDUĞU KURUM-BİRİM:
ADRESİ:
ÇALIŞMA SAATLERİ:
UYGULAMA İZNİ VERİLEN ALANLAR:
UYGULAMA İZNİ VERİLEN TABİPLER:
NO ADI ve SOYADI UNVANI TC KİMLİK NO SERTİFİKA SERTİFİKA
TARİH VE NO
1
2
3
Yukarıda açık adı ve adresi yazılı olan …………………………………………..”ne belirtilen adreste
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Uygulama Merkezi olarak faaliyet göstermesi İl Sağlık
Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.

Onaylayan
Adı-Soyadı
Unvanı ve Mühür

 

 

 

 

(Visited 32 times, 1 visits today)