×

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

 

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, Ülkemizde akupunktur tedavisinin bilimsel yöntemlerle yapılması ve bu tedavinin uygulandığı özel sağlık kuruluşlarının açılmasına, çalışmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarında akupunktur uygulayacak kişileri, bu tedavinin uygulandığı özel sağlık kuruluşlarını, bu kuruluşların sahip ve işletenlerini ve bunların faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,

e) Sağlık Kuruluşu: Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilmiş uygunluk belgesi olan veya özel hastaneler ile ilgili mevzuat hükümlerine göre verilmiş hastane ruhsatı bulunan yerlerde kurulan ünite, merkez ve muayenehaneleri,

f) Uygunluk Belgesi: Sağlık kuruluşunun faaliyet gösterebilmesi için Müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi,

g) Akupunktur: İğne, lazer ışınları (lazer akupunktur) gibi bilimsel uyarı yöntemleri ile vücuttaki ve kulaktaki bulunmuş özel noktaların uyarılması suretiyle yapılan tedaviyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sağlık Kuruluşlarının Türleri ve Temel Özellikleri

Türler

Madde 5 — Bu Yönetmelik kapsamında bulunan sağlık kuruluşları, faaliyet alanları, hizmet alt yapı özellikleri ile hizmet veren sağlık ekibinin yapısına göre üniteler, merkezler ve muayenehanelerdir.

Akupunktur Üniteleri

Madde 6 — Özel hastaneler mevzuatına göre ruhsatlandırılmış özel hastaneler, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile uygunluk belgesi verilmiş özel sağlık kuruluşları bünyesinde yapılan akupunktur tedavileri, sağlık kuruluşunun faaliyet gösterdiği ayrı bir dal ve bu sağlık kuruluşunun bir ünitesi olarak kabul edilir.

Akupunktur Merkezleri

Madde 7 — Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre akupunktur tedavisi özel bir dal olarak kabul edilerek özel dal merkezi şeklinde değerlendirilen yerler akupunktur merkezleridir.

Muayenehaneler

Madde 8 — Muayenehane, hekimlerin mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere münferiden Kanun hükümlerine göre açtıkları özel sağlık kuruluşları olup, akupunktur tedavisinin bu sağlık kuruluşunda yapılması durumunda muayenehane kapsamında değerlendirilir.

Sağlık Kuruluşu Açmaya ve İşletmeye Yetkili Kişiler

Madde 9 — Bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen sağlık kuruluşları; 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, özel hastaneler ile ilgili mevzuat hükümlerine göre ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşları ile Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip serbest çalışan hekimler ile 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun hükümlerine göre aynı hakkı haiz olan Devlet memuru veya diğer kamu görevlisi statüsünde bulunan hekimler tarafından açılabilir ve işletilebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ve Açılma İzni İşlemleri

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Madde 10 — Sağlık kuruluşu bünyesinde akupunktur tedavisi yapacaklar bizzat veya mesul müdürleri vasıtasıyla Müdürlüğe bir dilekçe ile başvururlar. Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilmiş uygunluk belgesi veya özel hastaneler ile ilgili mevzuat hükümlerine göre verilmiş hastane ruhsatı,

b) Sağlık kuruluşunun oda esasında bütün mekanlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir mimari olarak çizilmiş en az 1/100 ölçekli ve hizmet sınırları içerisinde bulunduğu sağlık ocağı hekimince yerinde görülerek “plan mahalline uygundur” şeklinde onaylanmış plan örneği,

c) Sağlık kuruluşunda kullanılacak olan ve bulundurulması mecburi asgari tıbbi malzeme ve donanım ile ilaç listeleri dikkate alınarak hazırlanmış, bizzat veya mesul müdürce imzalanmış ve hizmet sınırları içerisinde bulunduğu sağlık ocağı hekimince yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış asgari araç-gereç ve ilaç listesi,

d) Sağlık kuruluşunda akupunktur uygulayacak hekimlerin diplomalarının varsa uzmanlık belgelerinin ve Bakanlıkça düzenlenen “Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikası”nın noter onaylı örnekleri ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları,

e) Sağlık kuruluşunda akupunktur uygulayacak hekimlerin bölge tabip odasına kayıtlı olduğunu bildirir belgenin örneği veya kimlik fotokopisi,

f) Sağlık kuruluşunda akupunktur uygulayacak hekimlerin, herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapıp yapmadıklarını beyan eden dilekçeleri ile görev yaptıklarını beyan edenlerin dilekçe ekinde görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarından 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunda öngörülen tazminatların izin alınmasından sonra maaşlarından kesilmeye başlanılacağınıbildirir belgeleri,

g) Sağlık kuruluşunda çalışacak hekim dışı sağlık personelinin diplomalarının Müdürlükçe onaylı örnekleri ve ikişer adet vesikalık fotoğrafları.

Muayenehane ve merkez açacaklarda (a) bendinde belirtilen uygunluk belgesi başvuruda istenmez.

Merkez açacaklar, aynı zamanda Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir. Buna göre özel dal merkezi açılışında istenen tüm şartlar yerine getirilir ve ilgili belgeler başvuru dosyasına eklenir. Bu belgeler iki nüsha halinde eklenir.

Başvurunun Değerlendirilmesi ve Yeniden Başvuruyu Gerektiren Haller

Madde 11 — Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre yapılan başvuru öncelikle dosya üzerinde incelenir. Başvuru dosyası Müdürlük tarafından başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içinde incelenerek, eksiklikleri var ise bu eksiklikler sağlık kuruluşunu açmak isteyenlere bildirilir. Başvuru dosyasında eksiklik yok ise Müdürlük tarafından görevlendirilen ekip sağlık kuruluşunu yerinde inceler. Bu inceleme sonucunda uygun görülenlere Müdürlük tarafından EK-1’de yer alan Uygunluk Belgesi düzenlenir. Uygunluk belgesine ilave olarak, akupunktur uygulayacak hekim adına EK-2’de yer alan Personel Çalışma Belgesinden ikişer nüsha düzenlenir. Düzenlenen bu belgeler ve başvuru dosyasının bir örneği Müdürlükte saklanır, diğer nüshaları ilgili kişiye imza karşılığında verilir.

Merkez açılışlarında değerlendirme Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre bir arada yapılır. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucunda ilgili belgeler birlikte düzenlenir.

Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut bir sağlık kuruluşunu açanlar ve işletenlerce, faaliyet gösterdiği adresin değişmesi durumunda, 10 uncu maddede belirtilen evraklar ile başvuru aynen tekrarlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kuruluş Alt Yapı Standartları

Ünite ve Merkezlerde Bulundurulması Zorunlu Asgari Birimler

Madde 12 — Ünite şeklinde faaliyet gösterilecek yerler ile merkezlerde ilgili mevzuatlarına göre zorunlu olarak bulundurmaları gereken bölümlere ilave olarak, asgari 10 metrekare yüzölçümünde ve içerisinde asgari tıbbi malzemenin ve donanımın bulunduğu ayrı bir akupunktur tedavi odası bulunur. Kapısında akupunktur tedavi odası olduğunu belirten tabela, duvarlarında tedavi yapan hekimin Bakanlıkça düzenlenen “Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikası”nın aslı asılı bulunur.

Muayenehanelerde Bulundurulması Zorunlu Asgari Birimler

Madde 13 — Muayenehanelerde ise aşağıda belirtilen bölümler bulunur:

a) Hasta bekleme salonu: Asgari 20 metrekare yüz ölçüme sahip, hasta kullanımına uygun şekilde döşenmiş ve içerisinde hasta kabul ve kayıt görevlisi bölümünün de bulunduğu ayrı bir mekan,

b) Muayene odası: Asgari 6 metrekare yüzölçümünde ve içerisinde asgari tıbbi malzemenin ve donanımın bulunduğu ayrı bir oda,

c) Akupunktur tedavi odası: Asgari 10 metrekare yüzölçümünde ve içerisinde asgari tıbbi malzemenin ve donanımın bulunduğu ayrı bir oda,

d) Arşiv birimi ve bu birim için hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş kapalı bir bölme veya oda.

Muayenehanelerde bekleme salonunda; uygunluk belgesinin aslı, bütün sağlık personelin çalışma belgelerinin aslı, hasta hakları tabelası, hastalar ve yakınları tarafından kolayca okunabilecek uygun bir yere asılır. Ayrıca başvuran hasta ve hasta yakınları tarafından istenildiği takdirde gösterilmek üzere muayene, tetkik ve tedavi ücretlerini gösteren bir fiyat listesi bulunur.

Muayene odasının kapısında hekimin adı ve varsa uzmanlık dalının adının yazılı olduğu tabela, duvarında hastaların görebilecekleri bir yerde o muayene odasında görev yapan hekimin diploma ve var ise uzmanlık belgesin aslı asılı bulunur.

Akupunktur tedavi odasının duvarında Bakanlıkça düzenlenen “Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikası”nın aslı asılı bulundurulur ve burada yalnızca akupunktur tedavisi uygulanır. Muayenehanede hastaya akupunktur tedavisi haricinde tıbbi tedavi uygulanması veya hastanın gözlem altında tutulması şeklindeki faaliyetler için bunlara uygun ayrı bir tedavi odasının bulunması gerekir.

Tıbbi Cihaz, Malzeme ve İlaçlar

Madde 14 — Sağlık kuruluşlarında Bakanlık tarafından çıkartılacak genelge ile belirlenecek asgari tıbbi cihaz, araç gereç ve ilaçların bulundurulması zorunludur.

Atıkların İmhası

Madde 15 — Teşhis ve tedavi hizmetlerinde kullanılan ve böylece bir daha kullanılamaz haldeki sarf malzemelerinin ve atıkların, çevre ve toplum sağlığını tehdit etmeyecek şekilde ilgili mevzuatında belirttiği şekilde imha edilmek üzere sağlık kuruluşundan uzaklaştırılması zorunludur. Muayenehanelerde atık toplama kaplarının hasta ve yakınlarının dolaşma alanlarından izole edilmiş kapalı bir bölüm içinde olması gerekir.

Dış Tabelası

Madde 16 — Üniteler için ilgili mevzuatlarındaki tabelalar ile ilgili düzenlemeler esas olup bu mevzuatların belirttiği şekillerde akupunktur tedavisi yaptıklarını belirtebilirler. Akupunktur tedavisi ile ilgili özel ayrı bir dış tabela asamazlar.

Merkezler için ise tabelalarda, “Özel” ibaresini takiben sağlık kuruluşunun ismi ve bu ismi takiben ise bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Müdürlükçe verilmiş “Akupunktur Merkezi” unvanı yer alır.

Muayenehaneler ise Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak dış tabela asabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Akupunktur Bilim Komisyonu

Akupunktur Bilim Komisyonunun Kuruluşu

Madde 17 — Akupunktur tedavisi uygulayacak hekimlerin; kimleri, hangi şartlarda ve hangi hastalıklarda tedavi edebilecekleri, akupunktur tedavi uygulamasını öğrenmek için gerekli teorik ve pratik uygulama müfredatı ile sertifika verilmesinin sağlanması ve verilen sertifikaların değerlendirilmesi ile ilgili görüş belirlemek üzere, Bakanlıkça “Akupunktur Bilim Komisyonu” kurulur. Bu komisyon:

a) Akupunktur konusunda bilimsel çalışma yapmış Üniversite öğretim üyesi veya Bakanlık eğitim hastanelerinden bu konuda bilimsel çalışması olan uzman hekimler arasından seçilecek 5 üye,

b) Akupunktur sertifikası olan serbest çalışan iki hekim,

c) Bakanlık; Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü veya yardımcısı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü veya yardımcısı ile Bakanlık Birinci Hukuk Müşavirinden,

teşekkül eder.

Bilim komisyonu Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanın onayı ile oluşturulur. Seçilen üyeler üç yıl süre ile görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

Komisyondan ayrılan üyenin yerine, aynı usulle yenisi seçilir.

Akupunktur Bilim Komisyonunun Çalışma Şekli

Madde 18 — Komisyon her yıl Mart ve Ekim aylarında olmak üzere en az iki defa Bakanlığın daveti üzerine Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünün başkanlığında toplanır. Bakanlık, gerektiğinde Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

a) Toplantı gündemi, Genel Müdürlük tarafından, Komisyon Başkanı veya Komisyon üyelerinin tekliflerine göre tespit edilir ve Genel Müdürlük tarafından, toplantı daveti gündem ile önceden yazılı olarak üyelere bildirilir.

b) Komisyon, en az altı üyenin iştiraki ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın mensup olduğu görüş geçerli sayılır.

c) Komisyonun sekreterlik hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür.

d) Komisyon, gündem maddelerini inceler ve raporunu hazırlar.

Akupunktur Bilim Komisyonunun Görevleri

Madde 19 — Akupunktur Bilim Komisyonu akupunkturun bilimsel doğrultuda gelişmesi ve uygulanması için aşağıdaki konularda tavsiye kararları alır.

a) Ülkemizde akupunktur uygulamak isteyen kişilerin yurt dışında veya yurt içinden alınmış akupunktur eğitimini belirleyen belge ve sertifikaları inceleyerek değerlendirme raporlarını hazırlar.

b) Akupunktur eğitimi ile ilgili usul ve esaslar hakkında Bakanlığa görüş bildirir.

c) Akupunktur tedavisinin endikasyon ve kontrendikasyonlarını belirler.

d) Akupunktur tedavi yöntemi ile ilgili yönlendirici, aydınlatıcı çalışmalar yapar.

e) Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulan bilimsel ve teknik konularda gerekli çalışmaları yapar.

f) Akupunktur tedavisi uygulanan yerlerde bulunması gerekli tıbbi araç, gereç, personel, mekan konusunda Bakanlığa görüş bildirir.

Akupunktur Tedavisi Uygulama Yetkisi

Madde 20 — Akupunktur tedavisi uygulayacakların Kanun gereğince hekim ve Bakanlıkça düzenlenmiş “Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikası” na sahip olmaları şarttır.

Bakanlık izni ile açılan eğitim kurslarında veya yurtdışında eğitim aldığını belgeleyen kişilerin aldıkları eğitimlerin Bakanlıkça uygun olduğu kabul edilenler, gerek görülürse Bakanlıkça, Bilim Komisyonu üyelerinden oluşan bir jüride değerlendirmeye tabi tutulurlar ve burada yeterli olanlara akupunktur tedavisi uygulama sertifikası düzenlenir.

Ayrıca yurtdışında eğitim görenlerin eğitim gördükleri yabancı dili, eğitimi takip edebilecek düzeyde bildiklerini belgelemeleri gerekir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yerlerde Akupunktur Uygulanması

Madde 21 — Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerler bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirlenen şartlara haiz olmak koşulu ile akupunktur tedavisi yapmaya yetkilidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerler, akupunktur tedavisinin bilimsel yöntemlerle yapılmasına yönelik olarak, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre bilim komisyonunca alınan tavsiye kararlarına dayanan Bakanlık talimatları ile Bakanlıkça re’sen verilen kararlara uymak zorundadırlar.

Kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara ait yerler, bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine tabi değildirler.

ALTINCI BÖLÜM

Kayıt ve Bildirim Sistemi

Kayıt

Madde 22 — Sağlık kuruluşuna başvuran her hasta, protokol defterine kaydedilir. Her hekim, kendisine ait reçeteyi kullanır, ancak ünite ve merkezlerde Yönetmelikte belirtilen sağlık kuruluşunun ismini taşıyan reçeteyi kullanır ve bu reçeteye kendi imzasını ve kaşesini basar. Muayenehanelerde ise, hekim adına düzenlenmiş reçete kullanılır.

Sağlık kuruluşunda yazışma, kayıt ve benzeri işlemlerin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi, bu Yönetmelik ile öngörülen yazılı kayıt sisteminin bulundurulma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Protokol Kayıt Defteri

Madde 23 — Protokol Kayıt Defteri; başvuran hastaların kimlik bilgileri ile tıbbi işlemlerin kaydında kullanılmak üzere Müdürlük tarafından onaylı defterdir. Başvuran her hasta bu deftere kaydedilir. Ayrıca hastalara verilen istirahat raporları da, raporu veren hekim tarafından bu deftere kaydedilir.

Teftiş ve Denetim Defteri

Madde 24 — Sağlık kuruluşunda, Bakanlık veya Müdürlük tarafından yapılacak olağan veya olağanüstü denetimlerde teftiş sonuçlarının yazılması için kullanılan ve Müdürlük tarafından onaylanmış olan iki adet teftiş ve denetim defteri bulundurulur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

Madde 25 — Sağlık kuruluşları Müdürlük tarafından oluşturulan ekipler tarafından düzenli olarak denetlenir. Şikayet, soruşturma ve Bakanlık merkez teşkilatının veya Müdürlüğün talebi üzerine yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, olağan denetimler en az dört ayda bir yapılır. Denetimlerde Ek- 3’de yer alan denetleme formu kullanılır. Denetim ile ilgili bulgular ve sonuçlar Müdürlüğe ait teftiş ve denetim defterine yazılır.

Denetimler, denetim işlemi için görevlendirilen biri hekim olmak kaydıyla en az iki sağlık personeli tarafından gerçekleştirilir. Olağan denetimler, düzenli aralıklarla gerçekleştirilir.

Bu denetimlerde tespit edilen eksiklikler için, denetim formunda eksikliğin giderilmesi için verilecek süre sütununda belirlenen süreler verilir. Bu süre içerisinde, belirlenen eksikliğini gidermediği tespit edilen sağlık kuruluşuna, denetim formunda eksikliğin devamında verilecek faaliyet durdurma süresinde belirlenen süre boyunca akupunktur tedavi uygulama faaliyeti durdurması uygulanır. Bu şekilde faaliyet geçici olarak durdurulan sağlık kuruluşunun verilen süre sonunda; süresiz durdurulanın ise, üç ay içerisinde eksikliklerinigidermediği tespit edildiği takdirde sağlık kuruluşunun akupunktur uygunluk belgesi geçersiz sayılarak iptal edilip geri alınır.

Denetimlerde bir sağlık kuruluşunda denetim formundaki birden çok eksikliğin aynı anda tespit edildiği durumlarda, eksikliklerin giderilmesi için tanınacak süre veya eksiklikler giderilmediğinde uygulanacak faaliyeti durdurma süresi olarak, süresi en uzun olan hüküm için belirlenen süre uygulanır.

Müdürlüklerin Sorumlulukları

Madde 26 — Müdürlüklerin; sağlık kuruluşlarının ve muayenehanelerin açılış, işleyiş ve denetimleri ile, diğer hususlardaki sorumlulukları şunlardır:

a) Uygunluk belgesi almak için başvuran sağlık kuruluşlarının ve muayenehanelerin yerinde ve başvuru dosyalarında denetim ve incelemesini yapmak, inceleme sonucunda uygun görülenlere bu Yönetmelikte belirtilen belgeleri düzenlemek,

b) Sağlık kuruluşları ve muayenehaneleri Yönetmelikte belirlenen aralıklarla ekipler marifetiyle olağan ve olağanüstü denetlemek,

c) Sağlık kuruluşlarından ve muayenehanelerden bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uymayanlar hakkında bu Yönetmelikte belirtilen işlemleri gerçekleştirmek,

d) Her yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında sağlık kuruluşlarına ait üç aylık envanter formunu düzenli olarak Bakanlığa göndermek,

e) Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yasaklar

Madde 27 — Bu Yönetmelik kapsamında olan özel sağlık kuruluşları, muayenehaneler ile kişiler Yönetmelik hükümlerine ve aşağıda belirlenen hususlara uymak zorundadırlar:

a) Uygunluk belgesi almadan faaliyete geçilemez.

b) Bu sağlık kuruluşlarında, personel çalışma belgesi düzenlenen hekimler ve diğer sağlık personeli dışında hekim ve sağlık personeli çalıştırılamaz.

c) Sağlık kuruluşunun bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam verilemez.

d) Müdürlükçe adlarına personel çalışma belgesi düzenlenmemiş hekim ve hekim dışı sağlık personeli, her ne surette olursa olsun, sağlık kuruluşunda çalıştırılamaz.

e) Sağlık kuruluşunda akupunktur tedavisini, Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikası olmayan diğer hekimler uygulayamaz.

f) Sağlık kuruluşunda akupunktur bilim komisyonunun belirleyeceği kontrendikasyon durumlarda akupunktur yapılamaz.

Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme

Madde 28 — Sağlık kuruluşları çalışmalarına ticari bir görünüm veremeyecekleri gibi; insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici, yanlış yönlendirici, benzer nitelikteki kuruluşlar ve çalışanları arasında rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamazlar. Ancak, sadece sağlık kuruluşuna başvuran hastaların kullanımına yönelik olarak, temel olarak sağlığı geliştirici ve koruyucu nitelikte söz konusu sağlık kuruluşunun faaliyet gösterdiği alan ile ilgili sağlık sorunları, bu sorunlardan korunma veya sağlık sorunlarının kişide meydana getirdiği olumsuzlukların şahsi tedbirler aracılığı ile giderilmesi veya azaltılması hakkında bilgiler içeren eğitim materyali hazırlayabilirler.

Sağlık kuruluşları ve çalışanları, yukarıda açıklanan hususlara riayet etmek ve reklam, tanıtım, bilgilendirme niteliğindeki her türlü faaliyetleri için Müdürlükten izin almak zorundadır.

Müeyyideler

Madde 29 — Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır; bunlar, diğer cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir.

Hüküm Bulunmayan Haller ve Ek Düzenlemeler

Madde 30 — Bu Yönetmelikte belirtilen asgari araç-gereç, tıbbi malzeme ve donanım, sağlık kuruluşlarında bulundurulacak asgari personel sayısı ve niteliği, her türlü kayıt defterleri, formlar, sağlık kuruluşlarının bildirimleri ve diğer hususlar Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Bakanlıkça çıkarılacak bir genelge ile düzenlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 31 — 29/5/1991 tarihli ve 20885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan “Akupunktur Tedavi Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce almış oldukları sertifikaları Bakanlık tarafından onaylanan kişilerin, akupunktur tedavisi yapabilmeleri için onaylı sertifikaları ile birlikte Bakanlığa başvurarak “Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikası” almaları zorunlu olup, bu şekilde tanzim edilecek sertifika haricindeki belgelere bağlı talepler değerlendirmeyealınmaz.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmelik kapsamına giren ve Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce faaliyete geçmiş olan özel sağlık kuruluşları, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 3 ay içerisinde Yönetmelikte belirtilen sağlık kuruluşları türleri için öngörülen asgari araç, gereç, personel, tıbbi malzeme, bölüm ve birimler gibi hususları dikkate alarak hangi türünde hizmet vereceğini belirleyerek, bir dilekçe ile uygunluk belgesi taleplerini Müdürlüğe bildirmek zorundadır.

Başvuru sonucu, Müdürlük tarafından fiziki yüzölçümleri ile ilgili hükümleri hariç olmak kaydıyla yönetmelik hükümlerine uygun görülen yerlerin faaliyet göstermesine esas belgeler tanzim edilir, eksiklikleri olan sağlık kuruluşuna tespit edilen hususların en geçaltı ay içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeleri yazı ile bildirilir. Altı aylık süre içinde eksikliklerini tamamlayamadığı tespit edilen sağlık kuruluşlarına bir defaya mahsus olarak üç ayı geçmemek üzere ek süre verilir. Bu süre sonunda da eksikliklerini tamamlamayan sağlık kuruluşu Valilikçe faaliyetten men edilir.

Yürürlük

Madde 32 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 33 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

(Visited 132 times, 1 visits today)