Adıyaman Eski Devlet Hastanesi Yıkım İhalesine Çıktı.

Adıyaman Eski Devlet Hastanesi Yıkım İhalesine Çıktı. İhale ilanı. Adıyaman İli Merkez Turgut Reis Mahallesinde 2.896 ada 1 parselde bulunan Eski Devlet Hastanesi A-B-C Blok ve Teknik Hizmet  Binalarının Yıkım Enkazından Çıkacak Olan Malzeme karşılığı yıkım işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü (açık artırma) ile ihale edilecektir.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Adıyaman İli Merkez Turgut Reis Mahallesinde 2.896 ada 1 parselde bulunan Eski Devlet Hastanesi A-BC
Blok ve Teknik Hizmet Binalarının Yıkım Enkazından Çıkacak Olan Malzeme karşılığı yıkım işi 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü (açık artırma) ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin
a) Adresi : Siteler Mah. Kavi Yolu 02200 MERKEZ/ADIYAMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4162251021 – 4162251196
c) Elektronik Posta Adresi : adiyaman@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa): http://www.adiyamansaglik.gov.tr/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Bina Yıkım İşi. Yıkım enkazından çıkacak olan malzeme karşılığı bina yıkım işi.
1 adet
b) Yapılacağı Yer : Adıyaman İli Merkez Turgut Reis Mahallesinde 2.896 ada 1
parselde bulunan eski devlet hastanesi A-B-C blok ve teknik hizmet
binaları yıkım işi.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5(beş) gün içerisinde yer
teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60(altmış) takvim günüdür.
d) İşin tahmin edilen muamman bedeli (Yaklaşık Maliyet) : 42.070,14 TL-İdareye ödenecek.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Siteler Mah. Kavi Yolu Cad. İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Merkez/Adıyaman
b) Tarihi ve saati : 14.06.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdarece belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
a) Teknik Personel İstenilen teknik personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.
İstekli; İhale konusu işin yerine getirebilmek için aşağıda sayı ve niteliği belirtilen teknik personeli şantiyede bulundurmak zorundadır. Söz konusu teknik personel ile ilgili ihale aşamasında taahhütname veya herhangi bir evrak vermeye gerek yoktur.
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Asgari Deneyim
1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi veya Mimar 5 Yıl
4.2.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
İstekli; İhale konusu işin yerine getirebilmek için aşağıda sayısı belirtilen araçları bulundurmak zorundadır Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ile ilgili ihale aşamasında taahhütname veya herhangi bir evrak vermeye gerek yoktur.
a) 1 Adet Ekskavatör Kendi Malı veya Taahhüt
b) 3 Adet Kamyon Kendi Malı veya Taahhüt
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhale doküman bedeli olan 30 TRY (Türk Lirası)
Adıyaman Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün T.C.Ziraat Bankası Adıyaman Şubesi nezdindeki
TR66 0001 0001 8400 0010 0051 34 iban nolu hesabına yatırarak Siteler Mah. Kavi Yolu İl Sağlık
Müdürlüğü Satınalma Birimi Merkez/Adıyaman adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Siteler Mah. Kavi Yolu İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi
Merkez/Adıyaman adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, idarece belirlenen muammen bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler 1.500,00 TL(binbeşyüz) tutarında nakit geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar;
1-İstekliler tarafından ilanın 2.maddesinde belirtilen muamman bedelin altında olmamak üzere yazılı
teklif alınacaktır. Artırımlar en az 1.000,00 TL(bin TL) artırımlar şeklinde olacaktır.
2-İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Dr. Mehmet Emin TAŞ
İl Sağlık Müdürü

(Visited 193 times, 1 visits today)