Tam Kapanmadan Muaf Olan Çalışanlara Görev Belgesi Düzenlenecek

Tam Kapanmadan Muaf Olan Çalışanlara Görev Belgesi Düzenlenecek. 29.04.2021 Tarihinde başlayacak olan sokağa çıkma yasağı sürecinde çalışması gereken ve yasaktan muaf tutulan özer sektör çalışanları ile sağlık Güvenlik gibi tamamen muaf tutulan kamu kurumları dışında belirli sayıda personelle çalışacak olan kamu kurumlarında çalışacak olan personellere görev belgesi düzenlenecek. İşte içişleri bakanlığının genelgesi

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

DAĞITIMLI

Sayı :E­89780865­153­7705                                                                        29.04.2021
Konu :Görev Belgesi Düzenlenmesi

 

Koronavirüs (Covid­19) salgınıyla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve
mesafe kurallarının yanı sıra, salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme
ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan tedbirlerin başında sokağa çıkma
kısıtlamaları gelmektedir.
26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17
Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanmak üzere “tam kapanma” kararı alınmış ve tam
kapanma döneminde uygulanacak temel usul ve esaslar Bakanlığımızın 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı
Genelgesiyle Valiliklere duyurulmuştur.
Daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim,
imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması
sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirilmiştir.
Bir yılı aşkın süredir aziz milletimizin çeşitli fedakârlıklarda bulunduğu, sağlık çalışanları ile başta
kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerinde görev alan tüm personelin büyük bir özveriyle görev
yaptığı ve hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadele sürecinde; muafiyetlerin suistimal
edilmemesi, hastalığın yayılımı ve başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumsal yükün artmaması
açısından son derece önemlidir.
Bu çerçevede;
1. Üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere Bakanlığımızca yayımlanan önceki
Genelgelerimiz ile 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgemizde muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan
görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliği 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat
24.00’de sona erecektir.
2. 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan
işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e­devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı

ebaşvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunması gerekmektedir.
3. e­başvuru sisteminden görev belgesi talebinde bulunulması sonrasında başvurucunun sosyal
güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve işyerinin faaliyet
alanına göre tespit olunan NACE kodunun muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecektir.
İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu
sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden
otomatik olarak görev belgesi düzenlenecektir.
4. Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında
hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa
kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi

tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacaktır.
5. Başvuruda bulunacak çalışanın e­başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel
yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda
bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek­1’de örneği sunulan görev
belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle
düzenlenebilecektir.
6. e­başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri
kapsamında;
İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada
çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin
doğruluğundan,
Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa
çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan,
Sorumlu olacaktır.
7. Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan
personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecektir.
8. e­başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi
sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev
belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile
denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında
adli ve idari işlem uygulanacaktır.
9. Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları
tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların
bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilmeleri büyük önem taşımaktadır.
10. Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının
hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu
ortaya koyan Ek­2’de örneği verilen “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek ve bu
kapsamdaki kamu personeli, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla
sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olacaktır.
Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri
uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususunda;
Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan

(Visited 79 times, 1 visits today)