×

Merkezi Hastane Randevu Sistemi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Merkezi Hastane Randevu Sistemi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

 

MHRS  Yönergesi, MHRS Mevzuatı Sağlık Bakanlığına bağlı Hastaneler, Ağız Diş Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimlerinden randevu iş ve işlemlerini düzenleyen Merkezi Hastane Randevu Sistemi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ve eklerinin güncel en son hali.

Merkezi Hastane Randevu Sistemi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

 

MHRS Yönergesinde; Kişisel Verilerin Mahremiyeti, Ülke MHRS Yapılanması, İl MHRS Yapılanması, Hastane MHRS Yapılanması, HBYS-MHRS Entegrasyonu, Hastane MHRS İşleyişi başlığı altında bulunan maddelerle MHRS işleyişi düzenlenmiştir.

MHRS Yönergesinin ekleri de Merkezi Randevu Sisteminin işleyişini düzenleyen bilgi ve formlar bulunmaktadır.

Yönerge ve ekleri sitemiz ekibi tarafından takip edilmekte yapılan değişiklikler anında eklenmektedir.

MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında ikinci ve
üçüncü basamak sağlık kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde Merkezi Randevu
Projesi çerçevesinde verilecek muayene randevu hizmetlerine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Bakan: Sağlık Bakanını,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünü,
ç) Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu
d) Hastane: Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait ikinci ve üçüncü basamak sağlık
kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkez ve hastanelerini,
e) HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemini
f) MHRS: Merkezi Hastane Randevu Sistemini ve projesini,
g) MHRS Sorumlusu: İllerde il sağlık müdürünü, Kamu Hastane Birliklerinde genel
sekreteri, hastanelerde başhekimi,
h) MHRS İl Koordinatörü: MHRS Sorumlusuna bağlı görev yapan tercihen hekim
personeli
i) MHRS Hastane Koordinatörü: MHRS Sorumlusuna bağlı görev yapan tercihen hekim
personeli,
j) Hekim çalışma cetveli: Bir hekimin mesaisinin tüm zaman dilimlerini ihtiva eden
çalışma programını,
ifade eder.
Kişisel Verilerin Mahremiyeti
MADDE 4 – (1) Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin her aşamasında, sağlık hizmetinin
verilmesi sebebiyle edinilen kişisel sağlık ve hastalık bilgilerinin, gizliliği muhafaza edilir.
(2) HBYS–MHRS Entegrasyonu sürecinde kişisel sağlık ve hastalık bilgilerinin
mahremiyetinin sağlanması için Bakanlık, Kurum, Sağlık Müdürlükleri ve Hastaneler gerekli
önleyici ve güvenlik tedbirlerini alır.

İKİNCİ BÖLÜM
MHRS Organizasyonu

Ülke MHRS Yapılanması
MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük Bakanlık adına ülke genelinde Merkezi Hastane Randevu
Sisteminin planlanması, kapsamının belirlenmesi, kurulması, yürütülmesi, geliştirilmesi ve
denetlenmesinden sorumludur.
İl MHRS Yapılanması
MADDE 6 – (1) İl Sağlık Müdürü, ilindeki tüm MHRS uygulamalarının planlanması,
yürütülmesi, denetlenmesi ve Bakanlığa raporlanması ile görevli il MHRS sorumlusudur.
(2) İl MHRS Sorumlusu bir MHRS il koordinatörü görevlendirerek Bakanlığa bildirir.
(3) İl MHRS Sorumlusu, ilindeki tüm hastanelerin hekim çalışma cetvellerinin EK 2 de
tanımlı kriterlere uygun olmak üzere, sistemde bulundurulmasından ve randevu alan
hastaların hastanelerde uygun şekilde hizmet almasının takibinden sorumludur. İl MHRS
Koordinatörü de, bu işlemlerin takibi ve Bakanlığa raporlanmasından sorumludur.
Hastane MHRS Yapılanması
MADDE 7 – (1) Genel Sekreterler veya başhekimler, hastanelerinde MHRS uygulamalarının
planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi ve Bakanlığa raporlanmasından sorumludur.
(2) Genel Sekreterler veya başhekimler, hekim çalışma cetvellerinin organizasyonu, sisteme
girilmesi ve takip edilmesi ile hekimlerin her türden izin ve görevlendirmelerinin bu çalışma
cetvellerini dikkate alarak düzenlenmesinden sorumludur.
(3) Genel Sekreterler veya başhekimler, randevulu gelen hastaların vaktinde muayene
olabilmesi için gerekli tüm tedbirleri almaktan sorumludur.
(4) Genel Sekreterler veya başhekimler, bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için, hastane bilgi
yönetim sisteminin Bakanlığın belirlediği kriterlere göre yapılandırılmasından sorumludur.
(5) Genel Sekreterler veya başhekimler, bu iş ve işlemleri yürütmek üzere bir MHRS hastane
koordinatörü görevlendirerek Bakanlığa bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MHRS Çalışma Usulleri

HBYS-MHRS Entegrasyonu
MADDE 8 – (1) Merkezi Randevu Sisteminin sağlıklı yürütülmesi, hasta randevu ve
muayene bilgilerinin doğru ve zamanında aktarılması için HBYS’ lerin Bakanlık MHRS
yazılımı ile entegre edilmesi sağlanır. Hastane MHRS sorumlusu, bu entegrasyonu
sağlamakla görevlidir. Entegrasyon bu yönergede yer alan EK 1 ve EK 2 deki detaylara göre
gerçekleştirilir.
Hastane MHRS İşleyişi
MADDE 9 – (1) Detayları EK 2 de tanımlanan hekim çalışma cetvelllerinin düzenli olarak
hazırlanması ve sisteme girişi sağlanır.
(2) Randevulu gelen hastaların vaktinde ve randevu aldığı hekim tarafından muayene olmaları
için gerekli tedbirler alınır. Hastaneler MHRS ile ilgili olarak tüm personeline gerekli
eğitimleri verir.
(3) Hastaneye randevulu gelen hastaların muvafakatı olsa dahi bir başkasına devredilmemesi
ve bizzat kendisinin muayene olması esastır. Hastane MHRS Sorumlusu bu konu ile alakalı
oluşabilecek suistimalleri önlemek için tedbir alır.
(4) İzin talep eden hekimin randevulu hastaları olması durumunda talepleri, hastaların
muayeneleri ya da yeniden randevuları bu Yönergede belirtilen yöntemlerle sağlanmak
kaydıyla değerlendirilir.
(5) Hastane MHRS Sorumlusu, MHRS süreçleri ile ilgili sorunlara müdahale ederek gerekli
önlemleri alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Yönerge eklerinde değişiklik yapılması
MADDE 10 – Bu Yönergenin Ek’lerinde yapılacak değişiklikler Genel Müdürlük onayıyla
yürürlüğe girer.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
MADDE 11 – Bu Yönerge, onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

İlgili yönerge için tıklayınız.
MHRS yönergesi Ek-1
MHRS yönergesi Ek-2

(Visited 258 times, 1 visits today)