×

Hafsa Sultan Hastanesi İkili Tarama, Elektroforez, Bio Flow Sitometri Sonuçları

Hafsa Sultan Hastanesi İkili Tarama, Elektroforez, Bio Flow Sitometri Sonuçları

Hafsa Sultan Hastanesi İkili Tarama, Elektroforez, Bio Flow Sitometri Sonuçları Online Veriliyor

Elektroforez

Elektroforez, kan serumunda protein gruplarını ayırmak için kullanılan bir laboratuvar tekniğidir.

Serum Protein Elektroforezi Tanıda Ne İşe Yarar?
Serum protein elektroforezi (SPEP) bir kan örneğinde bazı protein tiplerinin seviyelerini belirlemek için kullanılan bir laboratuvar tekniğidir. SPEP anormal protein veya protein seviyeleri bulunan çeşitli hastalıklar veya bozuklukları izlemek veya tanı koymaya yardımcı olmak için kullanılır. Elektroforez tek başına bir hastalık tanısı koymak yerine diğer laboratuvar testleriyle birlikte tanıya yardımcı olacak daha fazla bilgi sağlamak için kullanılır.

Serum Protein Elektroforezinin Tanıda Yararlı Olduğu Durumlar

 • Multipl Myeloma tanısı
 • Periferal nöropatiler
 • Kronik böbrek yetmezliği
 • Çeşitli kanser durumları
 • Serum proteini yüksekliği ile birlikte bulunan böbrek yetmezliği
 • Açıklanamayan patolojik kırık veya radyolojik olarak saptanmış litik lezyon durumlarında
 • Bence Jones proteinurisi
 • Primer amiloidoz
 • Multipl myeloma şüphesi ile birlikte sırt ağrısı
 • Kronik infeksiyonların tanısında destek testi olarak (Tüberküloz, sarkoidoz gibi)
 • Siroz tanısında destek testi olarak
 • Otoimmün hepatitlerde destek testi olarak

İmmünfiksasyon Elektroforez (IFE)

Monoklonal gammapatilerde, sentez edilen monoklonal proteinin türünü tanımlamak amacıyla yapılır.

Multiple myeloma ve Waldenström makroglobulinemisi gibi immünproliferatif hastalıklar ve immün yetmezliklerin tanı ve takibinde kullanılır.

İkili kombine tarama testi nedir?

Gebeliğin 3. ayında (11-14. haftalar arasında) bebeğin ultrason ile yapılan incelemesinde, özellikle Down sendromu (trizomi 21) taramasının önemli bir parçasıdır. Ultrasonografi ile kadın doğum uzmanları tarafından anne rahminde sırt üstü yatan bebeğin (fetus) ense kalınlığı ölçülür. Anne kanındaki beta-hCG ile PAPP-A adı verilen iki hormon değerleri analiz edilir. Bu verilere ek olarak anne yaşı da eklenerek “11-14 hafta kombine tarama testi”  risk hesaplama analizi yapılmış olur ve %80-90 oranında Down sendromu saptanmasını sağlar.

Üçlü test (üçlü tarama testi) nedir?

Üçlü test, gebeliğin 15-20. haftaları arasında yapılır; anne yaşına ilaveten anne kanında alfa-fetoprotein (AFP), estriol (E3) ve insan koriyonik gonadotropinin (hCG) değerlerine bakılır. Bebeğin ultrasonografi ile biparietal çapı ölçülür. Anneye bazı sorular sorularak (sigara kullanımı vb.) elde edilen tüm bu veriler bir yazılım analiz edilir. Elde edilen risk hesaplama değerine  ‘üçlü test’ adı verilir.
Üçlü test ile Down sendromlu bebeklerin ortalama %60-65’i saptanabilmektedir.

Flow sitometri

Flow sitometri, çeşitli hücrelerin bir süspansiyon halinde bir akış kanalı boyunca tek tek geçmesi ve bu sırada hücre

büyüklüğü ve granülaritesine göre sınıflandırılması esasına dayanan bir tekniktir.

En büyük kullanım alanı immunfenotipleme analizi olarak hematolojide olarak lösemi ve lenfomaların tanı ve sınıflandırılmasında, lökosit subgruplarının belirlenmesinde ve immün hastalıklar da periferik kan lenfositlerinin sayımında önemlidir. Retikülositleri de kapsayan eritroid hücreler, trombositler, megakaryositler, monosit/makrofajlar ve granülositler gibi hematopoetik ve lenfoid hücrelerin fenotiplendirilmesinde ve fonksiyonel analizlerinde kullanılmaktadır.

(Visited 108 times, 1 visits today)