Geleneksel Tıp Merkezleri Ruhsatlandırma Rehberi

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Rehberleri. Geleneksel Tıp Merkezleri Ruhsatlandırma Rehberi

İçindekiler

KISALTMALAR: ……………………………………………………………4
TANIMLAR:………………………………………………………………………………………….4
AMAÇ …………………………………………………………………. 5
KAPSAM ……………………………………………………………….. 5
DAYANAK ………………………………………………………………. 5
İÇERİK…………………………………………………………………………………………………6
1 RUHSATLANDIRMA………………….……………………………………………………….6
1.1 RUHSTALANDIRMA İŞ VE İŞLEMLERİ ………………………………………..6
1.1.1 Ruhsatlandırma iş ve işlemlerine dönük açıklamalar…………………………….6-12
EKLER…………………………………………………………………………………………………..13
EK-1 Ünite ve Uygulama Merkezi Başvurusu Dosyasında bulunması gerekli belgeler……13
EK-2 Ünite ve Merkezlerde Bulunması Gereken Zorunlu Asgari Cihaz Listesi…….14
EK-3 Ünite ve Merkezlerde Bulunması Gereken Zorunlu Asgari İlaç Listesi………..15-16
FORMLAR…………………………………….…………………………………………………………….….17
FORM-1 Uygulama Merkezi/Ünite Uygunluk Belgesi……………………………………..…17
DİAGRAMLAR…………………………………………………………………….………………………18
Sağlık Kuruluşu Neler Yapmalıdır?…………………………………………..18
İl Sağlık Müdürlükleri Neler Yapmalıdır?…………………………………….19
Bakanlıkta Neler Yapılacaktır?…………………………………………….20

KISALTMALAR

SB: Sağlık Bakanlığı
SHGM: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SKHK: Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
SK: Sayılı Kanun
GETAT: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi

TANIMLAR

SAĞLIK KURULUŞU: Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı hastaneler, tıp fakültesi veya diş hekimliği
fakültesi sağlık uygulama ve araştırma merkezi, 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre ruhsatlandırılmış özel hastaneler ile 15/2/2008 tarihli ve
26788 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşlarını,
SERTİFİKALI TABİP: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili olarak Bakanlıkça tescil
edilmiş sertifikaya sahip tabibi,
SERTİFİKALI DİŞ TABİBİ: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili olarak Bakanlıkça
tescil edilmiş sertifikaya sahip diş tabibi,
UYGULAMA: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını,
UYGULAMA MERKEZİ: İlgili alanda sertifikası bulunan tabip ve/veya diş tabibi sorumluluğunda ve bu
Yönetmelikte belirlenen uygulamaları yapmak üzere eğitim ve araştırma hastanesi ve tıp fakültesi veya diş
hekimliği fakültesi sağlık uygulama ve araştırma merkezi bünyesinde kurulan ve Bakanlıkça
yetkilendirilmesi halinde eğitim verilebilecek merkezi,
ÜNİTE: İlgili alanda sertifikası bulunan tabip ve/veya diş tabibi sorumluluğunda ve bu Yönetmelikte
belirlenen uygulamaları yapmak üzere, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık
kuruluşları bünyesinde kurulan birimleri,
ifade etmektedir.

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları
yönetmeliğinin kapsamındaki uygulamaların yapılacağı sağlık
kuruluşlarının çalışma usul ve esasları ile ilgili Gerçek ve Tüzel kişilerin, İl
Sağlık Müdürlüklerinin, Bakanlık Merkez Teşkilatının yapacağı iş ve
işlemleri belirlemektir.

KAPSAM

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının yapıldığı kamu ve özel
hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kuruluşları kapsar

DAYANAK

11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı
İcrasına Dair Kanunun Ek 13 üncü maddesine, 7/5/1987 tarihli ve 3359
sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendine
ve Ek 11 inci maddesine, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı
ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (ğ) bentlerine ve
40 ıncı maddesi.

1 RUHSATLANDIRMA

1.1 RUHSATLANDIRMA İŞ VE İŞLEMLERİ
27/10/2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’ kapsamında yönetmelikte
tanımı yapılmış sağlık kuruluşlarının yönetmeliğin Ek-3 ünde sayılan uygulamaları
yapabilmesi için mezkur yönetmelikte belirtilen şartları sağlaması ve aşağıda açıklaması
yapılacak olan işlemlerin yapılması gerekmektedir.
1.1.1 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında
açılacak olan Uygulama Merkezi ve Ünitelerin Ruhsatlandırma İş ve İşlemleri

A) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi; eğitim ve araştırma hastanesi, tıp
fakültesi veya diş hekimliği fakültesinin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri
bünyesinde kurulabilmektedir. Uygulama merkezleri sadece uygunluk belgelerinde
yetkilendirildiği Yönetmelik’te belirlenen uygulamaları yapabilecektir. Uygulama
merkezleri Valilikler aracılığıyla bir dilekçe ile başvurulması ve açık olarak talep edilmesi
durumunda eğitim verme yetkisi talebinde de bulunabilecektir. Sertifikalı eğitim verme
talebi ile ilgili başvurularda iş ve işlemler 04 Şubat 2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi
Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği
hükümlerine göre yürütülecektir.

B) Kamu sağlık kuruluşları ( Belediyelere ve il özel idarelerine bağlı
sağlık kuruluşları dâhil) ile 27 Mart 2013 tarihli ve 24708 sayılı Resmi
Gazete ’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği hükümlerine göre
ruhsatlandırılmış özel hastaneler ve 15 Şubat 2008 sayılı ve 26788
sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
ruhsatlandırılmış A, B ve C tipi tıp merkezleri, poliklinik ve
muayenehaneler; gerekli şartları sağlamaları durumunda “Geleneksel
ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi” kurabilecektir.

C) Bakanlıkça izin verilen geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama
merkezleri/üniteler, mezkûr Yönetmelik’in Ek-3 ünde yer alan
uygulamaları Bakanlıktan izin almak kaydıyla yapabilecektir.
Uygulama merkezi veya ünitelerin, Ek-3’te yer alan her yeni uygulama
için Bakanlıktan ayrı ayrı izin almaları zorunludur. Ünitelerde, Ek-3’te
sayılı listede, ünitelerde yapılabileceği belirtilen uygulamalardan başka
işlem yapılamaz. Uygulama merkezleri ise, Ek-3’te sayılı listede
üniteler ve uygulama merkezleri tarafından yapılabileceği belirtilen
uygulamaların tümünü yapabilecektir.
Uygulamalar Yönetmelik’e göre, Bakanlıkça yetkilendirilmiş geleneksel ve
tamamlayıcı tıp uygulama merkezleri/ünitelerde ve ilgili alanda “uygulama
sertifikası” bulunan tabip ve sadece diş hekimliği alanında olmak üzere diş
tabibi tarafından yapılabilecektir. Uygulama merkezleri ve üniteler Bakanlıkça
tescil edilmiş sertifikaya sahip tabip veya yetkili olduğu alanlarda diş tabibinin
sorumluluğunda faaliyet gösterebilecektir. Ancak başvuru sırasında
uygulamaya yetkili sertifika sahibi tabip veya diş tabibi bulunmayan sağlık
kuruluşlarına uygulamalar ile ilgili izin verilmeyecektir. Başvuru sırasında
uygulamaya yetkili sertifika sahibi tabip veya diş tabibi bulunmayan sağlık
kuruluşlarının başvuruları İl Sağlık Müdürlüğünce reddedilecektir.
Uygulama merkezi veya ünite açmak isteyen kamu ve özel hukuk tüzel
kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kuruluşları mezkûr Yönetmelik ekinde yer
alan Ek-1’deki belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlüğüne başvuracaktır.

D) Başvuru üzerine; İl Sağlık Müdürlüğü yerinde inceleme yaparak proje
inceleme raporu ve müşterek teknik rapor tanzim edecektir. Ek-1’de belirtilen
başvuru belgelerinin birer sureti onaylanarak üst yazı ile veya EBYS’ye geçmiş
illerde EBYS üzerinden Bakanlığımıza gönderilecektir. Belgelerin aslı İl Sağlık
Müdürlüklerinde muhafaza edilecektir. EBYS ye geçmemiş illerde asılları
müdürlüklerde kalacaktır evraklar “aslı gibidir” yapılarak üst yazı ile
gönderilecektir.

E) Başvuru yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek
kişilere ait sağlık kuruluşlarının başvuru dilekçelerinde “Uygulama
merkezi açma, ünite açma veya sertifikalı eğitim verme yetkisi”
talepleri açık şekilde belirtilecektir. Dilekçede talep edilmeyen bir
yetki için herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.

F) Uygulama merkezi veya ünite, ilgili alanda sertifikası bulunan
tabip veya diş tabibi sorumluluğunda faaliyet gösterebileceğinden;
Bakanlıkça tescil edilmiş sertifikanın içeriği önemlidir. Hâlihazırda
Bakanlıkça onaylanmış sadece “Akupunktur Tedavisi Uygulama
Sertifikaları” bulunmaktadır. Diğer uygulamalar ile ilgili eğitim alan
ve standartları ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup eğitim alan
ve standartları çalışması tamamlanan her uygulama ile ilgili
standartlar Bakanlığımızca ayrıca duyurulacaktır. Standardı
yayımlanmamış hiçbir uygulama için faaliyet izni verilmeyecek ve
sorumlu tabibin sertifikasında Bakanlıkça tescil edilmiş uygulama
alanı haricinde bir alanda uygulama yetkisi verilmeyecektir.

G) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde, tesiste
konaklayan ve sadece akut tedavisi tamamlanmış kişilere uygulanmak
kaydıyla Bakanlıkça uygun görülen uygulamalara yönelik birim, planlama
kapsamında kurulabilir. Konaklama tesisinin bulunduğu ildeki özel
hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmelik kapsamındaki özel sağlık kuruluşları tarafından kendi
kadro ve kapasitesinin kullanılması kaydıyla planlamadan istisna olarak
konaklama tesislerinde birim olarak açılabilir. Bu birim başvuruları özel
sağlık kuruluşunun mesul müdürünce İl Sağlık Müdürlüğüne yapılır ve
birimin faaliyetlerinden bağlı olduğu özel sağlık kuruluşu sorumludur.

H) İl Sağlık Müdürlükleri tarafından uygulama merkezi veya ünite açılması
izni alan sağlık kuruluşlarına uygunluk belgesi düzenlenecektir. Yetki
belgeleri “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi” ve
“Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi” başlıkları ile düzenlenecektir.

İ) “Uygulama merkezi açma, ünite açma veya sertifikalı eğitim
verme yetkisi” taleplerinin tamamı Valilik tarafından,
değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilecektir.

J) Valilik aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilen başvurular; bilim
komisyonuna sunulacaktır.
Bakanlıkça izin verilen Uygulama merkezi veya ünite açma
başvuruları, Bakanlıkça yapılacak bildirim üzerine sağlık
kuruluşunun faaliyet izin belgesine veya ruhsatına yapabileceği
uygulamalar işlenecektir. Her bir uygulama için ayrı ayrı
başvurulabileceği gibi birden fazla uygulama için eğer şartlar
mevcut ise tek bir başvuru da yapabilecektir. Özel Hastane Faaliyet
İzin Belgesi II- Müdürlükçe düzenlenecek bölüm “Hastane
Bünyesinde Ruhsatlandırılan Diğer Tıbbi Birim ve Merkezler”
kısmına İl sağlık müdürlüğü tarafından işlenecektir. Tıp Merkezi,
Poliklinik ve Muayenehanelerin ise faaliyet izin belgesine
işlenecektir. Bakanlıkça izin verildikten sonra kamu tüzel kişilerine
ait ruhsata işlenmesi işlemi Bakanlığımızca yerine getirilecek olup
İl Sağlık Müdürlüklerince herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

K) Sağlık kuruluşunun yetki aldığı bir uygulama ile ilgili yetkisini
kaybetmesi veya uygulamanın yapılmasından vazgeçilmesi veya
uygulama merkezi/ünitenin kapatılması gibi bir durumlarda İl Sağlık
Müdürlüğüne mesul müdür veya kuruluş yetkilisi tarafından 5 iş günü
içerisinde bildirim yapılması gerekmektedir. Bildirim üzerine İl sağlık
müdürlüğünce özel sağlık kuruluşlarının faaliyet izin belgesin veya
ruhsatından çıkarılması, kamu kuruluşları için ise Bakanlığa üst yazı ile
bildirilmesi gerekir.

L) Ünite ve uygulama merkezinde, yapılan tüm uygulamalar ile ilgili
olarak hastalara ait hasta dosyası hazırlanır. Yapılan uygulamalara bağlı
olarak hastalarda ortaya çıkan her türlü istenmeyen etki, her ay düzenli
olarak İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir ve bu bilgiler Bakanlığa
gönderilir. Uygulamalar için 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği’ne uygun
“Bilgilendirme ve Rıza Formu” hazırlanır ve uygulama yapılacak tüm
hastalardan rıza alınır.

RUHSATLANDIRMA REHBERİ VE EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

(Visited 83 times, 1 visits today)