×

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel Tıp Uygulama Merkezi Faaliyetleri ve Yönetmeliği

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel Tıp Uygulama Merkezi Faaliyetleri ve Yönetmeliği

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel Tıp Uygulama Merkezi.Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel Tıp Uygulama Merkezi Faaliyetleri ve Yönetmeliği.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi 16/06/2015 tarihli Makam onayı ile kurulmuştur.

Uygulama İzni Verilen Alanlar:
1- Akupunktur
2- Kupa Uygulaması
3- Ozon Uygulaması

Uygulayıcılar
1- Doç.Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU
2- Yrd.Doç.Dr. Dilek ÖZTAŞ

İletişim Bilgileri: 

Yılıdırım Beyazıt Üniversitesi
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEDAŞ Semt Polikliniği
İnönü Bulvarı No:27 Zemin Kat Bahçelievler/ANKARA
E-posta:ybutatmer@gmail.com
Web Adresi: http://www.ybu.edu.tr/tatmer/

YÖNETMELİK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL

VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; modern tıp uygulamalarına entegratif ve destekleyici çeşitli geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin, her türlü teşhis, tedavi ve korunma amaçlı kullanımının, etkilerinin ve etki mekanizmalarının belirlenmesi ile ilgili bilimsel, teknik, teknolojik, ekonomik, tıbbi, hukuki ve diğer her türlü alanda araştırma, uygulama, danışmanlık, takip, eğitim, yayın, ürün ve tanıtım yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:

a) Akupunktur, fitoterapi, ozon terapi, hipnoterapi, homeopati, osteopati, kupa tedavisi, kayropratiktik, mesoterapi, proloterapi, apiterapi, maggotterapi, hirudoterapi, rekleksoloji, müzikterapi ve benzeri Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını bilimsel yöntemlerle araştırmak, uygulamak, öğretmek ve bu alanda danışmanlık hizmeti vermek.

b) Dünyada kabul gören aromaterapi, nöralterapi, biyorezonans, reiki, manuel terapi, biyoenerji, ayurveda, unani, Uygur tıbbı ve benzeri geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını araştırarak ülkemizde uygulanabilirliğini tespit etmek, tanıtmak, uygulamak, danışmanlık ve eğitimlerini vermek.

c) Tıbbi ve aromatik bitkiler yanında doğal ve sentetik kaynaklı her türlü ilaçların, kozmetiklerin biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, teknolojik, biyoteknolojik ve endüstriyel açılardan incelenmesini sağlamak amacı ile gerekli laboratuvar ve üretim tesislerini kurmak.

ç) Diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla işbirliği içinde araştırmalar yapmak.

d) Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

e) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma, uygulama ve projeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

f) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında amacı ile ilgili konularda her türlü üretim, alım, satım, kiralama işleri, danışmanlık,  uygulama, eğitim, organizasyon gibi eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası kitap, dergi,  yayınlar çıkarmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir. Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, kadrolu öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Bu yardımcılardan biri Merkezin mali işlerini, diğeri ise bilimsel koordinasyonu yürütür. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını müteakiben yıllık faaliyet raporunu Rektörün onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma program taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna müteakiben Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

g) Merkeze bağlı birimleri ve proje gruplarını oluşturmak.

ğ) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak düzenli çalışmasını sağlamak, gerektiğinde yeni birimler açmak.

h) Merkeze bağlı açılmış olan birimlere yönetici görevlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından görevlendirilecek iki öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur, görev süresi dolanlar ile görevden ayrılanların yerine aynı usulle tekrar görevlendirme yapılır.

(3) Yönetim Kurulu, altı ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim sorumluları davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

ç) Çalışma grupları arasındaki koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel işbirliği önerilerini karara bağlamak.

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet alanları dikkate alınarak farklı birimler ve süreli proje grupları oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 14 – (1) Merkezin; akademik, teknik, idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan ve Rektör tarafından uygun görülen mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlükçe karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 26/8/2013 tarihli ve 28747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.

(Visited 149 times, 1 visits today)